Projekt SPEAK UP


Ochrona dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Wykorzystywanie i maltretowanie dzieci z ASD występuje od 4 do 10 razy częściej niż w populacji ogólnej. Trudności w rozumieniu sytuacji społecznych i ograniczone umiejętności komunikacyjne czynią te dzieci szczególnie narażone na nadużycia.
W pewnych okolicznościach dzieci z ASD stają się, na ich nieszczęście, odpowiedzialne za agresywne zachowanie wobec siebie i innych.
Obecny system ochrony dzieci z ASD, zarówno ofiar, jak i mimowolnych sprawców przemocy, w wielu państwach członkowskich UE jest niewystarczający. Przyczyną tego stanu jest m.in. brak konkretnych narzędzi zapobiegania wykorzystywaniu i maltretowaniu dzieci z ASD i ochrony dzieci jako ofiar i sprawców przemocy niezamierzonych oraz brak wymiany informacji pomiędzy profesjonalistami pracującymi z dziećmi z ASD.
Projekt SPEAK UP podnosi ten problem na szczeblu europejskim i ma na celu opracowanie narzędzi operacyjnych dla zapobiegania i ochrony dzieci jako ofiar i sprawców przemocy niezamierzonych.

ZAŁOŻENIA


SPEAK UP ma na celu pogłębienie, na poziomie europejskim, badań i wypracowanie procedur interwencyjnych w przypadkach nadużyć i złego traktowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz w tych, w których dzieci i młodzież z ASD są odpowiedzialni za akty przemocy. Ostatecznym celem projektu będzie opracowanie narzędzi operacyjnych dla zapobiegania i ochrony dzieci z ASD.
Szczegółowymi CELAMI projektu są:

1 BADANIA

SPEAK UP prowadzi, na poziomie europejskim, badania na temat występowania zjawiska nadużyć i złego traktowania dzieci i młodzieży z autyzmem przez zbieranie i weryfikowanie istniejących danych oraz wywiady z rodzinami z dziećmi z ASD i osobami pracującymi z nimi.

2 PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY PROCEDURY ZAPOBIEGANIA RYZYKA WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI Z ASD

Opracowanie programu pilotażowego przewiduje współpracę z rodzinami w różnych państwach członkowskich UE. Program posiadać będzie strukturę złożoną i integrującą, włączającą edukację, doradztwo i specyficzną pomoc wzmacniającą zdolność przezwyciężania trudności dzieci i rodziców. Program pilotażowy dotyczący procedury zapobiegania ryzyka występowania przemocy wobec dzieci z ASD będzie przetestowany.


3 INFORMACJA

Wypracowany model postępowania ochronnego i profilaktycznego zostanie rozpowszechniony poprzez biuletyny informacyjne oraz będzie dostępny w wielu językach na stronie internetowej projektu.

4 DWIE EKSPERYMENTALNE PROPOZYCJE INTERWENCJI

Efektem projektu będzie propozycja postępowania w przypadku wystąpienia przemocy wobec i ze strony dzieci lub młodzieży z ASD. Pierwsza w celu zaznaczenia problemu i ochrony dzieci z ASD, które mogą stać się ofiarami przemocy; druga w celu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, ale nieuświadomionym ze strony dzieci z ASD.

ZAANGAŻOWANIE I ROLA PARTNERÓW


Skład komitetu naukowego projektu, który koordynuje badania i propozycje: CIRENEO, F. M.Regina Association, National Autistic Society, Autismo Burgos, Fundacja Alpha.
Funkcja doradcza w celu wzmocnienia wymiaru europejskiego projektu oraz ukazania znaczenia różnorodnych rezutatów: Autism Europe.
Udział, w ramach projektu, różnych organizacji, różnych państw członkowskich UE oraz szeroka wymiana doświadczeń i wielu działań wspierających rodziny z dziećmi z ASD jest mocną stroną projektu oraz zapewnia realizację celów, jak również daje nadzieję na przyszłość jego trwałości.

materiały


Research report

Violence against Children with ASD and Risks of unintentional Violent Behaviours: Epidemiology and Characteristics

download

Ochrona dzieci i młodzieży z autyzmem przed przemocą i wykorzystywaniem

download

Zapobieganie i ograniczenie przemocy ze strony dzieci i młodzieży z autyzmem

download

Model of the pilot programme

download

Recommendations

for the transnational diffusion and sustainability of project outputs and deliverables

download

Kontakt


Fondazione il Cireneo

Via Marco Polo, 61/6
66054 Vasto (CH)
Ph/Fax: (+39) 0873 58448
info@fondazioneilcireneo.it
www.fondazioneilcireneo.it

Associazione Focolare Maria Regina onlus

P.zza Don Silvio De Annuntiis
64025 Scerne di Pineto (Te)
Ph: (+39) 085.9463098
Fax: (+39) 085 9463199
ufficioprogetti@ibambini.it
www.ibambini.it

PROGETTI SOCIALI s.r.l. Impresa Sociale

Corso Umberto I, 54
65122 Pescara
Ph: (+39) 085 2059470
Fax (+39) 085 2059470
info@progettisociali.it
www.progettisociali.it

AUTISM EUROPE

Aurélie Baranger
Rue Montoyer 39
1000 Brussels – Belgium
aurelie.baranger@autismeurope.org
www.autismeurope.org

The National Autistic Society

Clare Hughes
393 City Road
London EC1V 1NG
clare.hughes@nas.org.uk
www.autism.org.uk

AUTISMO BURGOS

Celia Gil Horna
C/ Valdenúñez, 8
Burgos - Spain
proyectos@autismoburgos.org
www.autismoburgos.es

Fundacja ALPHA

dr Anna Prokopiak
ul. Cicha 10
20-078 Lublin
Ph: 081 532 58 06
biuro@autyzmlublin.pl
www.autyzmlublin.pl